استاد دکتر فرزانه غفاری

استاد دکتر فرزانه غفاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده طب سنتی – دانشیار پایه 18

ghaffariinfo@gmail.com          F_ghaffari@sbmu.ac.ir

 • مدیر مسئول و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری نوین پژوه اندیشه کوثر
 • مدیر مسئول انتشارات نوین پژوه سینا
 • عضو هیئت امنای طرح احیاء میراث مکتوب طب سنتی ایران، وابسته به دانشگاه شاهد
 • مدیر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • معاون سردبیر و دبیر علمی و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 1. سوابق پژوهشی:

 أ)مقالات چاپ شده در نشریات:

 

 • ترجمه از عربی به فارسی مقاله علمی وقتی کودک راه می­افتد ( برگ سبز، ش 5- مهر 1371)
 • ترجمه از عربی به فارسی مقاله علمی با عنوان قلب مردان، قلب زنان (برگ سبز، ش 5- مهر 1371)
 • ترجمه از عربی به فارسی مقاله علمی وجود دندان عقل زوال عقل نیست ( برگ سبز، ش 6- آبان 1371)
 • طب سنتی و مفردات پزشکی، گردآوری مقاله از کنگره بین المللی طب سنتی ( فصلنامه علمی پژوهشی ندای صادق ش 20، زمستان 79)
 • المرأه فی آراء المعری ( فصلنامه علمی پژوهشی ندای صادق ، ش 23، پاییز 80)
 • نگاهی تحلیلی به خریده القصر عماد اصفهانی ( مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران- پاییز 87)
 • پوشش اجتماعی زنان و مردان از نگاه قرآن و سنت- مجموعه مقالات جامعه شناسی مسائل روز ایران: تأملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- چاپ اول، 1388
 • الگوهای مدیریت زنان در قرآن ( مجموعه مقالات قرآن و علوم روز- بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه- چاپ اول 1388)
 • رویکرد علمی – اخلاقی منهاج الدکان در داروسازی (فصلنامه اخلاق پزشکی سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1388، مقاله مشترک)
 • خانواده ایده آل اسلامی (مجموعه مقالات قرآن و علوم روز- بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه- 1389)
 • خوز و خوزی در منابع طب سنتی ایران (مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران – فرهنگستان علوم پزشکی سال اول ش.2 تابستان – 1389- مقاله مشترک)
 • بررسی اثرات فارماکولوژیک داروها در کتاب مفردات «القانون فی الطب» (مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران – فرهنگستان علوم پزشکی سال اول شماره 3 پائیز 1389 – مقاله مشترک)
 • خوزیان پزشکانی از جندی شاپور (مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی سال اول ش.4 زمستان 1389 مقاله مشترک)
 • نقش شهر طلیطله اندلس در انتقال طب اسلامی به اروپا – مترجم (فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی – سال دوم – شماره دوم – بهار 89 – ترجمه از عربی به فارسی)
 • نقش رؤیا در تشخیص بیماری از دیدگاه بوعلی سینا و سایر حکمای طب سنتی ایران (فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره 7، تابستان 90 – مقاله مشترک)
 • دورنمائی از اخلاق پزشکی و رعایت حقوق بیمار در برخی متون طب سنتی ایران و اسلام ( فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ پزشکی سال دوم، ش4،پائیز 89)
 • طب سنتی ایران و دلایل لزوم احیاء و توسعه آن (فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 19، شماره3، زمستان90 – مقاله مشترک)

 

 • عوامل و داروهای مؤثر بر اشتها و ارتباط آن با اخلاط از دیدگاه طب سنتی ایران(فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره 9، زمستان 90-مقاله مشترک)
 • بررسی زکام و نزله از دیدگاه طب سنتی ایران و مروری اجمالی بر موارد مرتبط با آن در طب کلاسیک (فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره 9، زمستان 90-مقاله مشترک )
 • کمبود اخلاط حلقه ای مفقوده در تشخیص افتراقی بیماریها (فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره 9، زمستان 90-مقاله مشترک )
 • «تریاک» و درمان اعتیاد به آن از دیدگاه طب سنتی ایران (فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، سال سوم، شماره 9، زمستان 90-مقاله مشترک )

 

22-Hakim Emadoddin Shirazi, Formulator of two formulation of opium, Acta Horticulturea proceeding Journal, 2. Sep                                                                      

 23- Aromatherapy in Traditional Iranian Medicine, Acta Horticulturea proceeding Journal, 2. Sep                                                                        

24-گستره حجاب در قرآن (مجله بینات) سال نوزدهم، شماره 2، تابستان 91

25-تست های حساسیت زائی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فرآورده های موضعی عصاره روغنی شوید، مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1391

26-کاربرد داروهای بوییدنی در پیش گیری و درمان بیماری از دیدگاه طب سنتی ایران،(فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره 14، بهار 92-مقاله مشترک)

27-بابونه در متون طب سنتی ایران و اسلام، (مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران – فرهنگستان علوم پزشکی سال 4 ش1 بهار 92- مقاله مشترک)

28-بررسی تاریخی تحلیلی ریخت شناسی اندام برگ در ایران اسلامی،(مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران – فرهنگستان علوم پزشکی سال جهارم، ش 2، تابستان 92- مقاله مشترک)

29-داروهای مفرده جهت بیماری خفقان در طب سنتی ایران (مجله علمی-پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران، سال چهارم، شماره اول، بهار 92 – مقاله مشترک)

30-استاد دکتر عبدالله خان احمدیه (فصلنامه تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره پانزدهم، تابستان 1392- مقاله مشترک)

31-تاریخ ریخت شناسی اندام برگ در دانش گیاه شناسی ایران اسلامی( از سده سوم تا پنجم هجری)، (فصلنامه تاریخ پزشکی، شماره چهاردهم، بهار 92 – مقاله مشترک)

32-بررسی تحلیلی-تاریخی ریخت شناسی اندام برگ در ایران اسلامی( از قزوینی تا دینوری)، (مجله علمی پژوهشی طب سنتی اسلام و ایران، تابستان 1392، سال چهارم، شماره دوم، مقاله مشترک)

33-تغذیه سالم از نگاه قرآن، (مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 22،پشماره 90، فروردین و اردیبهشت 1393، صص 109- 97)

34 -Abul-Hasan al-Tabari: A Review of his Views and works (Archives          of Iranian Medicine, volume 17, number 4, April 2014, ISI

 35-کتابشناسی و نسخه شناسی آثار قطب الدین شیرازی، ویژه نامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز- سال 1392

36 – بررسی انواع و علل دردهای مفصلی در متون طب سنتی ایران( مجله علمی پژوهشی پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره ششم، ص 539-531، شهریور 1393، مقاله مشترک)

37- Iranian Traditional Medicine(ITM) Strategies for Treatment of Atherosclerosis s ( Journal of Traditional and Complementary Medicine, Des,4,2014,ISI)

 

38-The Effect of Caloric Restriction on Formalin-induced Inflammation, A Case- control Study In Rat Model(Iranian Red Crescent Medical Journal, 2. Sep,2015, ISI)

39- سید حسین حکیم، الگوی اخلاق در طبابت (فصلنامه تاریخ پزشکی، سال ششم، شماره 18، بهار 1393- چاپ  با تأخیر در تابستان 94- مقاله مشترک)

40- معرفی رساله پزشکی تحفة الخواتین حاج زین العطار (فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره 10، بهار 1391- چاپ با تأخیر در بهار 1395-مقاله مشترک)

41-Spinal Traumas and thehr Treatments According to Avicenna,s Canon of Medicine, (World Neurosurgery Journal, MAR 12,2015,ISI)

42- العربیات فی دیوان المثنوی لجلال الدین محمد البلخی، (مجله علمی پژوهشی « جیل الدراسات الأدبیة و الفکریة»، لبنان، مجلة علمیة دولیة محکمة                           تصدر عن مرکز جیل البحث العلمی، العام الثانی، العدد 9، یولیو 2015، مقاله مشترک)

43- Herbal Remedies for Functional Dyspepsia Traditional Iranian Medicine Perspective , (Iran Red Crescent Med J, Nov7. 2015, ISI)

44-Air Pollution: Avicenna’s Concept [Letter to Editor], International journal of Preventive, Feb 10. 2015, Pub Med)

 45- Bloating: Avicenna’s Perspective & Modern Medicine , (Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative, Jan 22. 2016, ISI)

 46-Food Reduction in Avicena,s View and Related Principles in Classical Medicine (Iran Red Crescent Medical Journal , May,2016, ISI)

47- The Efficacy of Mentha Long folia in the Treatment of Patients With Postprandial Distress Syndrome: A Double-Blind Randomized Clinical Trial (Iran Red Crescent Medical Journal , June1,2016, ISI)

48- موسیقی درمانی در ایران باستان تا عصر تیموریان، (فصلنامه تاریخ پزشکی، سال هفتم، شماره 22، بهار 1394- چاپ با تأخیر در زمستان 1395-مقاله مشترک)

ب) سخنرانی و ارائه مقاله یا چکیده مقاله در همایش ها، کنگره ها و …

 

محل برگزاری

 

نام مقالات

رديف
كنگره بزرگداشت سيد اسماعيل جرجاني در گرگان5 تا 7 مهر 1381 جرجاني و روزگار او ( مقاله مشترك) 1
كنگره بزرگداشت سيد اسماعيل جرجاني در گرگان5 تا 7 مهر 1381 سته ضروريه از ديدگاه جرجاني (مقاله مشترك) 2
the 3rd world congress on medical and Aromatic plants for Human welfare

3-7 February 2003

Chiang Mai, Thailand

(خلاصه ‌مقاله مشترك):

A new method for Pharmacological screening the manuscripts of traditional Iranian medicine

3
39th International congress on the History of medicine.

5-10 September 2004

Italy, Bari – Metapontum

 

)خلاصه مقاله مشترك):

Anti _ inflammatory drugs in the texts of traditional Iranian Medicine

 

4

 

2nd International congress on Traditional Medicine and Materia Medica.

4-7 Oct.2004

Tehran- Iran

(‌مقاله مشترك):

Introduction and Correction of a treatise of Avicenna “Alhendeba”

5
«همايش تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن 18 اسفند 1384» (موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ـ‌ قم) خانواده اسلامي و تربيت قرآني 6
40th International Congress on the History Of Medicine

(26-30 Aug 2006, Budapest- Hungary)

(خلاصه مقاله مشترك):

Abolhasan Toranji In Seyyed Esmail Jorjani’s Books

7
همایش سراسری علم، معرفت و تضارب آراء در مکتب جعفری

9و10 خرداد 84

دانشگاه جعفری و دستاوردهای آن 8
المؤتمر الدولی «دور اصفهان فی تطویر العلوم و الثقافة و الحضارة الاسلامیة » دسامبر 2006

30-20 آذر 85، دانشگاه اصفهان

العماد الاصفهانی و آرائه النقدیة فی خریدة القصر 9
کنگره سراسری سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم (ص)، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران

30-29 بهمن 85

(خلاصه مقاله مشترك):

تغذیه از دیدگاه قرآن کریم، گیاه خواری یا گوشت خواری؟

10
1st International Congress Of the International Society for the history of Islamic medicine

(21-22 March 2007, Doha, Qatar)

(مقاله مشترک):

Antiepileptic Drugs in Texts of Islamic Medicine

11
همایش ملی پژوهش های قرآنی

(مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

15-14 اسفند 85)

الگوهای مدیریت زنان در قرآن 12
3rd International Congress on Traditional Medicine and Materia Medica

(17-20 July 2007, PWTC, Kuala Lumpur)

(خلاصه مقاله):

Razi and the nutrition effects on health

 

13
همایش علمی حجاب و ساختارهای فرهنگی- اجتماعی ایران (دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت علوم و تحقیقات، 3/6/86) پوشش اجتماعی زنان و مردان از دیدگاه قرآن کریم 14
کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل، (7 تا 10 آبان 87-  ساری) ابوالحسن طبری حکیمی از سرزمین طبرستان (مازندران) 15
کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زمین (دانشگاه علوم پزشکی تهران، 4-1 دی ماه 87) (مقاله مشترك):

تجربیات بالینی در طب سنتی ایران

16
همایش ملی میراث پزشکی اسلام و ایران (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 15-13 اسفند 87) (مقاله مشترك):

سید حسین حکیم الگویی شایسته در عرصه اخلاق پزشکی

17
دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز،6 اسفند88) طب مکتوب در اسلام و ایران 18
دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز،6 اسفند88) (مقاله مشترک):

آموزه های علمی و اخلاق حرفه ای داروسازی در کتاب “منهاج الدکان”

 

19
دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز،6 اسفند88) (مقاله مشترک):

تدبیر سماع(موسیقی درمانی)در طب سنتی ایران

 

20
International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010

 

(مقاله مشترک):

Aromatherapy in Traditional Iranian Medicine

 

 

21
5th International congress of The International society for The History of Islamic Medicine (25-28 Oct, 2010, Istanbul – Turkye)89/8/3-6 (مقاله مشترک):

Hakim Emadoddin Shirazi, Formulator of two formulation of opium (paperer sommiferum) formulations

 

22
5th International congress of The International society for The History of Islamic Medicine (25-28 Oct, 2010, Istanbul – Turkye) (مقاله مشترک):

Reference to Khuz and Khuzi in important Medical books of Islam and Iran

 

23
سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی – حقوق بیماران (مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش، 3 – 5 اسفندماه 89) بررسی جایگاه حقوق بیماران در برخی متون طب سنتی ایران و اسلام

 

24
دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب با تأکید بر ارتقاء سلامت از دیدگاه قرآن – دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 2-4اسفند 1390

 

(مقاله مشترک):

سته ضروریه و نقش آنها در ارتقاء سلامتی

25
دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب با تأکید بر ارتقاء سلامت از دیدگاه قرآن – دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 2-4اسفند 1390

 

برخی رهنمود های قرآنی در سلامت تغذیه 26
اولین کنگره ملی طب ایرانی اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- کانون فرهنگی آموزشی حیات طیبه مهدوی،  4 شهریور 1391 سیری در میراث مکتوب طب ایرانی اسلامی 27
اولین همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 29-30 آذر 1391 کتاب شناسی و نسخه شناسی آثار قطب الدین شیرازی 28
اولین کنگره اخلاق حرفه ای پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوفی یزد- 27- 29 دیماه 1391

 

 اخلاق پزشکی در طب سنتی ایرانی و اسلامی

 

29
همایش طب ابن سینا در هزاره جدید، مؤسسه علوم پزشکی دانشگاه توکیو، 23 نوامبر 2013 (آذر ماه 1392) Avicenna a Genius Physician In Clinical Experiments 30
اولین همایش استانی و سومین همایش دانشگاهی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، 7/12/92 (مقاله مشترک): مراحل رشد جنین از نگاه قرآن و طب سنتی ایران 31
اولین همایش استانی و سومین همایش دانشگاهی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، 7/12/92 (مقاله مشترک):پرخوری و بیماری های ناشی از آن از نگاه قرآن و طب سنتی ایران 32
اولین همایش استانی و سومین همایش دانشگاهی قرآن پژوهی و طب، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، 7/12/92 (مقاله مشترک):بررسی میوه انار در قرآن کریم و خصوصیات تغذیه ای و درمانی آن در طب سنتی ایران 33
همایش ملی نابغه ملک ری حکیم محمد بن زکریای رازی، مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ، 13 آذر 1393 اصول تغذیه از دیدگاه رازی 34
چهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیه- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران- 7-10 مهر 94 (خلاصه مقاله مشترک):

تغذیه درمانی از دیدگاه ابن سینا

35
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزیندانشگاه علوم پزشکی مشهد- 15- 17 مهر 94 جایگاه تغذیه سالم در حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری از دیدگاه رازی

 

36
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزیندانشگاه علوم پزشکی مشهد- 15- 17 مهر 94 بررسی گیاه بابونه در کتب طب سنتی ایران (پوستر) 37
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزیندانشگاه علوم پزشکی مشهد- 15- 17 مهر 94 خلاصه مقاله مشترک:

تأثیر محدودیت کالری بر التهاب ایجاد شده در اثر تزریق فرمالین

 

38
کنفرانس تخصصی روش شناسی مطالعات تاریخ پزشکیمرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-28/8/94 آسیب شناسی مطالعات تاریخ پزشکی

 

39
چهارمین همایش طلای سبز و اولین جشنواره طب سنتی و تغذیه- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران- 7-10 مهر 94 تغذیه درمانی از دیدگاه ابن سینا

 

40
یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران- انجمن علمی شنوایی شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران-28-30 اردیبهشت 95 ( خلاصه مقاله مشترک):

از منابع طب سنتی ایران تا طب متکی بر شواهد

41
سمینار تاریخ پزشکی اسلام و ایران- فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران- تهران-4/6/95 آثار مکتوب خوزیان در جندی شاپور 42
10 Annual International Addiction Science Congress/Razi Convention Center, Tehran, Iran, Sep.14-16,2016

 

( خلاصه مقاله مشترک):

Imad al-Din Mahmud: The Pioneer of Addiction Treatment in Iranian Traditional Medicine

43
10 Annual International Addiction Science Congress/Razi Convention Center, Tehran, Iran, Sep.14-16,2016

 

( خلاصه مقاله مشترک):

Opium addiction treatment and various approaches in Afunieh treatise

44
یادنامه همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی، تهران، رواق اندیشه، 1395 کتاب شناسی و نسخه شناسی آثار قطب الدین شیرازی 45
سمینار ملاحظات اخلاقی و حقوقی در طب سنتی- 17/11/95- دانشگاه علوم پزشکی ایران (خلاصه مقاله مشترک):

رابطه صحیح پزشک و بیماراز دیدگاه طب سنتی ایران

46
چهارمین همایش ملی سلامت معنوی- دی ماه 95  

(خلاصه مقاله مشترک):

سلامت معنوی در طب سنتی ایران و اسلام: بررسی کتاب اخلاقی منهاج الدکان اثر کوهین عطار

47
چهارمین همایش ملی سلامت معنوی- دی ماه 95 سلامت معنوی از نگاه حکیمان طب سنتی ایران 48
دومین کنگره تروما-13-16 آذر ماه 95  

(خلاصه مقاله مشترک):

ترومای نخاعی و روش های درمانی آن از دیدگاه ابن سینا

 

49
اولین همایش داروسازی بیمارستانی- 1/10/95 (خلاصه مقاله مشترک):

اخلاق حرفه ای در داروسازی، بررسی تطبیقی کدهای اخلاق داروسازی در کتاب منهاج الدکان

50
سمینار« از منابع طب سنتی ایران تا یافته های پایه و بالینی»مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی دانشگاه شاهد تحت نظارت نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 2/12/95 آشنایی با کتب و منابع طب سنتی ایران 51
دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی- اسفند 95- دانشگاه شاهد (مقاله مشترک):

نقش‌های تمدنی طب سنتی ایران گذشته، حال، آینده

 

52

  ج )کتاب ها:

 نقش ایمان در زندگی، ترجمه «الایمان و الحیاة» تألیف یوسف القرضاوی با همکاری دکتر محسن ناصری، نشر احسان- چاپ پنجم، 1388

 • خودآرایی زن از دیدگاه قرآن، ترجمه «التبرج» تألیف نعمت صدقی، نشر احسان- چاپ پنجم، 1386
 • مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی، ترجمه «اسهام علماء العرب فی علم النبات» تألیف علی عبد الله الدفاع، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1386
 • دورنمایی از حرکت ادبی عماد الدین اصفهانی در جهان اسلام، تألیف فرزانه غفاری، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، 1386
 • آموزس عربی ،صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی،تألیف فرزانه غفاری، نشر المعی با مشارکت مرکز تحقیقات طب سنتی ایران، دانشگاه شاهد، چاپ اول 1389 و چاپ دوم 1392
 • خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران،تألیف محسن ناصری و فرزانه غفاری، انتشارات المعی،چاپ اول،1390
 • بهداشت غذایی(منافع الأغدیة و دفع مضارها)،تألیف محمد بن زکریای رازی، ترجمه سید عبدالعلی علوی نائینی، بازنگری، تصحیح و تحقیق فرزانه غفاری، انتشارات المعی، چاپ اول، 1391
 • ترجمه الحاوی فی الطب ابو بکر محمد بن زکریای رازی، جلد 23 ، فی استعمال الأطعمة و الأشربة، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ده رساله در طب سنتی ایران، تصحیح و تحقیق زیر نظر دکتر فرزانه غفاری- با همکاری دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد و سایر همکاران، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

          10-مجموعه داستانی «شش جلدی سالم بمانیم» برای کودکان:

جلد اول: چارقد سفید مادر بزرگ، تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک  طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 139

جلد دوم: خروس خوان، تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

جلد سوم: سفر به کویر، تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

جلد چهارم: باغ عموجواد، تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

جلد پنچم: بدن هوشمند، تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

جلدششم: آبشار مهربانی،تألیف دکتر فرزانه غفاری و دکتر زهرا نیک طبع، انتشارات طب سنتی ایران، چاپ اول، 1393

استاد دكتر محسن ناصری

استاد دكتر محسن ناصری

 • دانشیار فارماكولوژي دانشگاه شاهد
 • رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی
 • مدیر گروه طب سنتی دانشگاه شاهد
 • عضویت پیوسته درشاخه حکمت طب اسلامی و سنتی فرهنگستان علوم پزشكي
 • عضویت در شوراي آموزش پزشكي سنتي و مكمل
 • عضو شوراي تدوين و بررسي فرآورده‌هاي طبيعي معاونت دارو و غذا در وزارت بهداشت
 • عضویت در شبكه تعيين استراتژي گياهان دارويي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت
 • عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایران
 • عضویت در هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تاریخ و متون پزشکی ایران
 • ارائه مقالات متعدد در نشريات معتبر داخلي و خارجي
 • پایه گذار و مجری طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران
 • تربیت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان فراوانی در زمینه طب سنتی
 • چاپ کتابهای متعدد در زمینه طب سنتی ایران
استاد محمد قائم خانی

استاد محمد قائم خانی

سوابق و فعالیتهای جناب آقای محمد قائم خانی به شرح ذیل است :

 • 9سال سابقه ی نویسندگی
 • 3سال تدریس عناصر داستان
 • 2سال دانشگاه شریف (دوره های عمومی)
 • چندین کتاب در دست چاپ
 • 2سال سابقه ی فعالیت مطبوعاتی در رابطه با ادبیات داستانی (خرد نامه همشهری)
 • برگزاری جلساتی درحوزه نقد کتاب
 • داور (مرحله اول) جشنواره ی داستان کوتاه خاتم
استاد دکتر دیانی دردشتی

استاد دکتر دیانی دردشتی

کارشناس حقوق قضایی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصول الدین تهران (رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد)
دکترای تخصصی (PhD) علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
استادیار و مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه اصول الدین
………………….
کارشناس مذهبی صدا و سیما
پژوهشگر بخش پرونده های علمی در دائره المعارف بزرگ اسلامی
مدرس دانشکده های الهیات و حوزه های علمیه
تقدیر به عنوان پژوهشگر و مدرس موفق علوم و معارف قرآن کریم در هشتمین همایش بانوان قرآن پژوه در سال 1389
……………………….
برخی از آثار:
کتاب «عوامل و پیامدهای خسران در آینه قرآن و حدیث»
مقاله «آسیب شناسی مدیریت سیاسی حاکمان و زمامداران با تأکید بر سیره حکومتی امام علی (ع)» در مجله پژوهش دینی

کارگاه خوش نویسی

کارگاه خوش نویسی

کلاس خوشنویسی باتدریس جناب آقای استادمحمد میرزا عبدالله (کارشناسی هنرهای تجسمی)، در مؤسسه نوین پژوه اندیشه کوثر برگزار می گردد. زمان برگزاری این کلاس  دوشنبه ها ساعت 16:30تا 18:30 می باشد.

کارگاه زندگی سالم

کارگاه زندگی سالم

کارگاه های زندگی سالم با تدریس جناب آقای دکتر ناصری ( پزشک -دانشیار استاد دانشگاه شاهد) در مؤسسه نوین پژوه اندیشه کوثربرگزار  شده است 

از ویدیوهای این کارگاه:

+ ویدیوهای بیشتر را از اینجا دنبال کنید

کارگاه صرف ونحو عربی کاربردی در متون طب سنتی

کارگاه صرف ونحو عربی کاربردی در متون طب سنتی

در سال 1396 کارگاه صرف ونحو عربی کاربردی در متون طب سنتی با تدریس استاد گرامی سرکار خانم دکتر غفاری (عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در مؤسسه نوین پژوه اندیشه کوثر برگزار گردید.

پاسخ به شبهات دینی در فضای مجازی

پاسخ به شبهات دینی در فضای مجازی

پاسخ به شبهات دینی در فضای مجازی با محوریت سیره¬ی حضرت  زهرا(سلام الله علیها) توسط استاد گرامی سرکار خانم دکتر دیانی دردشتی (مدرس حوزه و دانشگاه) در موسسه نوین پژوه کوثر از آبان ماه 95 تا اردیبهشت 96 تدریس گردید. با توجه به گستردگی فضای مجازی و شبهاتی که در عصر ارتباطات به صورت روزافزون در حوزه مسائل دینی مطرح   می گردد، موسسه نوین پژوه اندیشه کوثر در راستای پاسخ گویی به این شبهات، سلسله نشستهایی در جهت پاسخ به این شبهات، برگزار نمود. این نشست ها یک هفته در میان  در روزهای شنبه به صورت رایگان برگزار  گردید.