شخصیت (2)

شخصیت (2)

عامل شخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می چرخد.کلیه عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می کنند.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

آب (10)

آب (10)

برخی زمان ها برای مصرف آب مناسب نیست و نوشیدن آب عوارضی به همراه دارد؛ از جمله این زمان ها:
-در حین غذا یا بلافاصله بعد از آن؛ مخصوصاً در افراد با معده سرد و ضعیف.
-در حالت ناشتا و بویژه آب سرد و در زمان های سرد؛ چون در حالت خالی بودن معده، آب به سرعت جذب بدن شده و به اعضای رئیسه (قلب، کبد و مغز) می رسد و آنها را ضعیف می کند.
-بعد از حرکات شدید ورزشی، حمّام گرم و جماع؛ که در همه این حالات بدن گرم شده و آب به سرعت جذب شده و موجبات ضعف اعضای رئیسه را فراهم می آورد.
*در این حالات اگر تشنگی خیلی شدید بود و طاقت صبر کردن نبود، اندکی آب مضمضه شود و یا اول چیزی مانند نان خورده شود و بعد از آن آب نوشیده شود تا سرعت جذب آن کاهش یابد. (القانون فی الطب، ابن سینا، کتاب اول، فن سوم، تعلیم دوم)

شخصیت

شخصیت

ساده ترین تعریف درباره شخصیت این خواهد بود که : شخصیت، شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخیص بخشیده است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

آب (9)

آب (9)

به یکباره سرکشیدن آب و درحالت دراز کشیده و از بالا ریختن آب در دهان نهی شده است. بهتر است آب به سه نفس نوشیده شود و هر بار با مکیدن آب، مزه آن در دهان احساس شود. اول آن نام خدا و در آخر، حمد خدا به جا آورده شود. اگر دهانه ظرف آب گشادتر باشد، بهتر است. (خلاصه الحکمه، عقیلی خراسانی، ج 2، ص 847)