لقمه های کوچک

لقمه های کوچک

لقمه های غذا را کوچک بردارید و خوب بجوید؛ چرا که هضم غذا از دهان شروع می شود. بدین ترتیب کمک بزرگی به دستگاه گوارش خود کرده اید و از سوءهاضمه در امان خواهید بود. (خلاصه الحکمه، عقیلی خراسانی، ج 1، ص 464 و ج 2، ص 825)

شخصیت پویا

شخصیت پویا

شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او و یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق بـاشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. این تغییرات اساسی و مهم است و ممکن است در جهت سازندگی یا ویرانگری شخصیت عمل کند.
عناصر داستان | جمال میرصادقی | انتشارات سخن