سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

ایرانیان در اواخر قرن چهارم قمری شکلی از کوفی را استفاده می کردند که با اشکال رایج متفاوت بود و تزئینات متنوع هندسی و گیاهی داشت ،کوفی تزئیینی خاص ایران است که به کوفی مشرقی هم معروف است و انواع مختلف دارد :معشق (پیچیده)،مشجر(گل دار)،مظفرمورق(برگدار)است،که در فاصله ی سطرها و حروف از نقش گل و اسلیمی پوشیده است.