سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

خط کوفی چون در کوفه به تکامل می رسد و کوفه تاثیر زیادی در فراهم آوردن زمینه بازسازی و اصلاح خط عربی داشت، و به نوعی خط کوفی، وارث مردم و فرهنگ کوفه به شمار می رفت به این نام خوانده می شود، به خاطر همین وضع و ابداع خط کوفی را به امیرالمومنین نسبت می دهند.
“منبع :درآمدی بر خوشنویسی_قلیچ خانی”