راه نجات

راه نجات

هر كس تقوای الهی پیشه كند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌كند و او را از جایی كه گمان ندارد، روزی می‌دهد.
سوره مبارکه طلاق/آیات ۲و۳