سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

ساختار پیچیده خط ثلث باعث شده ارزش عبادی پیدا کند و برای نوشتن سوره ها و کتیبه های تزیینی معماری استفاده شود . در ایران برای نوشتن سوره های قرآن کریم ، پشت جلد نویسی و کاشی کاری هنوز رایج است .خط ثلث در اندازه ای 2 میلی متر به بالاتر نوشته می شود که به نسبت ریز و درشتی آن 2تا3 میلی متر ثلث سرفصلی ، 3تا4 میلی متر ثلث مشقی و اندازه ای بالاتر را ثلث کتیبه می گویند.

✅ “منبع: درامدی بر خوش نویسی _قلیچ خانی “

سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

خط ثلث یکی از خطوط ششگانه ( نسخ ، ثلث ، رقاع ، محقق ،توقیع ، ریحان ) است که توسط ابن مقله در قرن 3 هجری ابداع شده است. این خط بسیار به خط نسخ شباهت دارد ولی حروف آن تند و تیزتر است و دور خمیدگی آن بیشتر از نسخ است.
قلم در نگارش خط ثلث پرتحرک و مواج است و در انتهای حروف دنباله ها و رشته های باریک و نازکی دیده می شود که گاه رو به پایین  و گاه رها شده و قوس دار است . این خط در حوزه عثمانی از قدیم رایج بوده و بیشترین کاربرد را در حوزه فرهنگی کشور ترکیه دارد.
✅ “منبع: از الفبا تا هنر _غلامرضا راه پیما”