اعراض نفسانی

اعراض نفسانی

درمان بیماری روان انسان با دو عامل صورت می پذیرد:
 ۱- عامل درونی (تفکر و اندیشیدن برای ریشه کن کردن بیماری و فرو نشاندن عامل تحریک کننده)؛
۲- عامل بیرونی (توصیه و مشاوره‌‌ای که فرد کارشناس از باب راهنمایی و موعظه به انسان ارائه می‌دهد و موجب فرو نشاندن آن عامل محرک و بهبودی قوای معیوب نفس انسان می‌گردد.)
(گزیده ای از ترجمه مصالح الابدان و الانفس،ص ۱۷۴)