شخصیت مسطح

شخصیت مسطح

شخصیت مسطح، شخصیتی است راکد، که در مقابل حوادث همیشه رفتاری یک سان دارد و هرگز، رفتار بعدی اش، ناقض رفتار قبلی اش نیست؛ حادثه در او چندان تاثیری ندارد و تحجر بر وجود او حاکم است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

شخصیت های چند بعدی

شخصیت های چند بعدی

شخصیت مدور شخصیتی است که از طریق اعمال ضد و نقیض و احساس های گوناگون، دچار دگرگونی می شود و در مقابل موقعیت های مختلف، رفتارهای متفاوت از خود نشان می دهد. هر بعد از بعدهای شخصیت مدور، گوشه ی رنگینی از زندگی است. یک قصه نویس بزرگ همیشه به دنبال شخصیت های چند بعدی و مدور است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

شخصیت پویا

شخصیت پویا

شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او و یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق بـاشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. این تغییرات اساسی و مهم است و ممکن است در جهت سازندگی یا ویرانگری شخصیت عمل کند.
عناصر داستان | جمال میرصادقی | انتشارات سخن

شخصیت ایستا

شخصیت ایستا

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت دیگر؛ در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او اثر نکند یا اگر تاثیر کند، میزان تاثیر کم باشد.
عناصر داستان | جمال میرصادقی | انتشارات سخن

شخصیت (2)

شخصیت (2)

عامل شخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می چرخد.کلیه عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می کنند.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

شخصیت

شخصیت

ساده ترین تعریف درباره شخصیت این خواهد بود که : شخصیت، شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخیص بخشیده است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

کاراکتر

کاراکتر

در یونان کهن کلمه “کاراکتر” علاوه بر معنا و مفهومی که ارسطو برای تراژدی از آن استنباط کرده است، عبارت از طرح های منثوری بود از تیپ های مختلف آدم ها که در الگوی خاصی گنجانده شده بودند.
پینوشت: کاراکتر از ریشه “Kharassein” به معنی حکاکی کردن و عمیقا خراش دادن گرفته شده است.شاید کلمه در اصل، سانسکریت و به معنای خراشیدن فارسی امروز باشد.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز