پِی‌رنگ

پِی‌رنگ

پِی‌رنگ طرح، چهارچوب، و نظم و ترتیب منطقی حوادث در اثر ادبی یا هنری مانند داستان، نمایشنامه، و شعر است
فرهنگ فشردۀ سخن | حسن انوری | انتشارات سخن
پینوشت : واژۀ «پیرنگ» را جمال میرصادقی برای این معنی از هنر نقّاشی به وام گرفته است؛ به معنای طرحی که نقّاشان بر روی کاغذ می‌کشند و بعد آن را کامل می‌کنند.

صد سال تنهایی

صد سال تنهایی

هر وقت میکوشید حقیقت هایی را که از طریق الهام های درونی درک میکرد از راه چشم مشاهده کند, به اشتباه دچار میشد
صد سال تنهایی | گابریل گارسیا مارکز
پینوشت : مثالی از راوی کل

نامه های عاشقانه یک پیامبر

نامه های عاشقانه یک پیامبر

دیشب به خودم گفتم: شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می‌رسد. گیاه به روزهایی که رفته، نمی اندیشد، به روزهای می اندیشد که می آید.اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آنچه می‌خواهیم، دست یابیم؟
نامه‌های عاشقانه یک پیامبر | جبران خلیل جبران | مترجم: آرش حجازی
پینوشت: مثالی از روایت اول شخص