عکاسی با تلفن همراه (4)

عکاسی با تلفن همراه (4)

گوشی خود را ثابت نگه دارید! با توجه به فناوری هایی که در دوربین تلفن همراه استفاده می شود سعی کنید در هنگام عکاسی گوشی خود را با دو دست نگه دارید تا از پرش و تارشدگی عکس جلوگیری کنید. این موضوع در نور کم اهمیت بیشتری پیدا می کند