مطالعات سیره پژوهی

مطالعات سیره پژوهی

ارتباط قرآن و سیره ی پیامبر (ص)
کتابهای سیره، معمولا داستانی را ذکر می کنند و سپس برای تکمیل و شاهد مثالش از قرآن مصداق می آورند.گاهی هم کتاب های سیره، جنبه ی تفسیر گونه پیدا می کنند و به رویدادهای تاریخی توجه خاصی ندارند.حال سوال این است که آیا می شود قرآن را محور سیره قرارداد یا خیر؟ پاسخ این است که بلی؛ ما می توانیم قرآن را محور سیره قرار دهیم و هم به گزارش های تاریخی توجه داشته باشیم.
“دکتر بادکوبه هزاوه”

مهجوریت قرآن

مهجوریت قرآن

معنای لغوی مهجوریت: مهجور از ماده ی هجر به معنای ترک چیزی که ملزم به تعهد آن هستیم می باشد. به عبارت دیگر هجر به معنای ” دوری کردن بدنی، زبانی یا قلبی ” از شیء یا شخص است.معنای اصطلاحی مهجوریت: در اصطلاح دینی، به معنای دورشدن دل و عمل انسان از قرآن و ترک تلاوت آن می باشد.
“دکتر دیانی”